Algemene voorwaarden Decoleaf

Download leveringsvoorwaarden

Versie geldig vanaf: 23 september 2013

 

Artikel 1 Definities

 1. 1.1 Decoleaf: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De Besloten Vennootschap Decoleaf, statutair gevestigd te Aalsmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58828079.
 2. 1.2 Opdrachtgever: een natuurlijk- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een Overeenkomst sluit met Decoleaf en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 3. 1.3 Website van Decoleaf: de website van Decoleaf. Onder meer te bereiken via www.decoleaf.nl.
 4. 1.4 Producten: de meest omvattende definitie van een goed of zaak, waaronder in ieder geval wordt verstaan (tropisch)bladmateriaal, tropische bloemen en snijgroen.
 5. 1.5 Overeenkomst: een Overeenkomst op afstand waarbij de Opdrachtgever via een door Decoleaf georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij Decoleaf en waarbij tot en met het   sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

 1. 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten (op afstand) van Decoleaf die strekken tot de verkoop van Producten.
 2. 2.2 De eventueel door Opdrachtgever gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met Decoleaf.
 3. 2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. 2.4 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
 5. 2.5 De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Decoleaf op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Decoleaf kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Decoleaf is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. 3.1 Bij de op de website van Decoleaf aangeboden Producten worden productspecificaties vermeld alsmede de prijs in Euro’s van het Product exclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst weergegeven.
 2. 3.2 De op de website van Decoleaf aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.
 3. 3.3 Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Decoleaf op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Opdrachtgever.
 4. 3.4 Decoleaf verschaft de Opdrachtgever informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.
 5. 3.5 Eventuele verschuldigde invoerrechten of overige heffingen die verschuldigd zijn, zijn te allen tijden voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven of overeengekomen.

 

Artikel 4 Tot stand komen van een Overeenkomst

 1. 4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de Opdrachtgever een door Decoleaf uitgevaardigd aanbod aanvaard en Decoleaf het tot stand komen van een Overeenkomst heeft bevestigd.
 2. 4.2 Een Overeenkomst komt ook tot stand indien Decoleaf aanvangt met de levering van Producten aan de Opdrachtgever nadat een Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst via de Website van Decoleaf.
 3. 4.3 Het staat Decoleaf altijd vrij om zonder opgaaf van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Opdrachtgever aanvaard aanbod. Indien de Opdrachtgever al een betaling heeft verricht aan Decoleaf zal Decoleaf dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 5 Levering

 1. 5.1 Na het tot stand komen van een Overeenkomst zal Decoleaf de bestelde Producten zo spoedig mogelijk aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst aangegeven.
 2. 5.2 De door Decoleaf opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 

Artikel 6 Retournering van Producten

 1. 6.1 Het Herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten die een uiterste houdbaarheidsdatum hebben of die naar hun aard niet kunnen worden teruggenomen op grond van de uitzonderingen van artikel 7:46d lid 4 BW. Derhalve is het Herroepingsrecht in beginsel niet van toepassing op de door Decoleaf geleverde Producten.

 

Artikel 7 Conformiteit

 1. 7.1 De Opdrachtgever dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren en naar behoren professioneel te verzorgen. Eventuele gebrekkige Producten dient de Opdrachtgever direct na ontdekking aan Decoleaf te melden en uiterlijk binnen een termijn van 48 uren.
 2. 7.2 Indien klachten over Producten gegrond worden verklaard door Decoleaf wordt de Opdrachtgever een vervangend Product of restitutie van de factuurwaarde van het Product aangeboden.
 3. 7.3 De Opdrachtgever heeft geen recht op enige teruggave van het factuurbedrag of vervanging indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Opdrachtgever.

 

Artikel 8 Prijs & Betaling

 1. 8.1 Bij de op de website van Decoleaf aangeboden Producten worden productspecificaties vermeld, alsmede de prijs van het Product in euro's exclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst weergegeven.
 2. 8.2 Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst via iDeal, Credit Card, PayPal of indien de Opdrachtgever voor een remboursverzending heeft gekozen op het moment van aflevering.
 3. 8.3 In geval van niet tijdige betaling is Decoleaf bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Opdrachtgever de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.v
 4. 8.4 Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Opdrachtgever direct aan Decoleaf gemeld te worden, waarna Decoleaf het bedrag zal corrigeren.
 5. 8.5 Onjuistheden in de facturatie ontslaan de Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

 

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

 1. 9.1 De door Decoleaf geleverde Producten blijven eigendom van Decoleaf tot het moment dat de Opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de met Decoleaf gesloten Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Opdrachtgever mag Producten, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 2. 9.2 Ingeval Decoleaf een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Decoleaf vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. 9.3 De inhoud van de website van Decoleaf, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Decoleaf en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Decoleaf.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. 10.1 Decoleaf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. 10.2 Decoleaf kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Opdrachtgever als Decoleaf gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. 11.1 Indien Decoleaf aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Indien er onverhoopt geen uitkering krachtens de genoemde verzekering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van Decoleaf beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst.
 2. 11.2 Decoleaf is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Decoleaf aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Decoleaf toegerekend kunnen worden.
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 3. 11.3 Decoleaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Decoleaf geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Decoleaf, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
 4. 11.4 Decoleaf is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. 12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Decoleaf partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. 12.2 De Opdrachtgever en Decoleaf zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg uitsluitend de rechter in Amsterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Decoleaf en de Opdrachtgever.